สังขารไม่ยั่งยืน : เมืองทอง เมืองธรรม

สังขารทั้งหลายจริงๆ  แล้วก็ไม่ยั่งยืน  สรีระเผาแล้วก็เหลือเป็นเพียงอัฐิ เป็นธาตุสลายไป ร่างกายนี้ก็เป็นดินน้ำลมไฟ  ชีวิตคนเราก็หนีความเป็นอย่างนี้ไม่พ้น  ที่สุดก็จะต้องทิ้งร่างโถมทับแผ่นดินหาสาระมิได้

1 2