สังขารไม่ยั่งยืน : เมืองทอง เมืองธรรม

สังขารทั้งหลายจริงๆ  แล้วก็ไม่ยั่งยืน  สรีระเผาแล้วก็เหลือเป็นเพียงอัฐิ เป็นธาตุสลายไป ร่างกายนี้ก็เป็นดินน้ำลมไฟ  ชีวิตคนเราก็หนีความเป็นอย่างนี้ไม่พ้น  ที่สุดก็จะต้องทิ้งร่างโถมทับแผ่นดินหาสาระมิได้

วิถีแห่งความสุขของชาวพุทธ

ความสุข เป็นธรรมะ เป็นสิ่งที่ไม่ใช่ตัวใคร ไม่ใช่ของใคร เป็นธรรมชาติอย่างหนึ่ง ซึ่งไร้เจ้าของ เป็นสิ่งที่ไม่เป็นไปตามปรารถนาของใคร ไม่เอาใจใคร ไม่แกล้งใคร เป็นไปตามเงื่อนไขของมัน เป็นของมัน อย่างนั้น ไม่เป็นอื่นไปจากนั้น

เมืองทองเมืองธรรม : ชีวิตนี้เพื่อสิ่งใด

ผู้ประมาทจึงได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่ตายแล้ว ความประมาทเป็นทางแห่งความตาย เพราะว่าคนตายเจริญสติไม่ได้ ไม่มีโอกาสเจริญกุศล เจริญสติรู้เท่าทัน คนมีชีวิตอยู่ ถ้าประมาทก็เท่ากับคนตายเหมือนกัน

1 2