ประมวลธรรม ๘

เมื่อบุคคลใดปรารถนาความเป็นพระพุทธเจ้าอยู่ ความปราถนาที่ยิ่งใหญ่นั้นจะสำเร็จได้ ก็จากการประมวลธรรมทั้ง ๘ ประการ

1 2