เมืองทองเมืองธรรม : ชีวิตนี้เพื่อสิ่งใด

ผู้ประมาทจึงได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่ตายแล้ว ความประมาทเป็นทางแห่งความตาย เพราะว่าคนตายเจริญสติไม่ได้ ไม่มีโอกาสเจริญกุศล เจริญสติรู้เท่าทัน คนมีชีวิตอยู่ ถ้าประมาทก็เท่ากับคนตายเหมือนกัน

เมืองทองเมืองธรรม

โอกาสอันประเสริฐที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ ในโอกาสอันประเสริฐที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ และได้พบธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านี้ สมควรอย่างยิ่งที่จะได้ปฏิบัติตามพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์

1 2