เมืองทองเมืองธรรม

โอกาสอันประเสริฐที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ ในโอกาสอันประเสริฐที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ และได้พบธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านี้ สมควรอย่างยิ่งที่จะได้ปฏิบัติตามพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์

1 8 9 10