เมืองทองเมืองธรรม

โอกาสอันประเสริฐที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์

ในโอกาสอันประเสริฐที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ และได้พบธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านี้ สมควรอย่างยิ่งที่จะได้ปฏิบัติตามพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์  เพื่อให้ศีล สมาธิ ปัญญา  มีขึ้นบริบูรณ์ในตน ถ้าผู้ใดปฏิบัติถึงมรรคแล้ว เป็นอันวางใจได้ว่าผู้นั้นไม่ต้องไปสู่อบายภูมิอีกเลย

ถ้าผู้ใดละเลยเสียในชาตินี้ก็น่าจะเสียใจยิ่งนัก   เพราะจะต้องเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสาร  อันจะนับประมาณชาติต่อไปไม่ได้เลย

พระพุทธองค์ตรัสว่า  ของหายากอย่างยิ่งนั้นมีอยู่ 4 อย่าง คือ

  1. ความเกิดขึ้นในพระพุทธเจ้า เป็นของได้ยากอย่างยิ่ง  เพราะพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ต้องบำเพ็ญบารมี  30 ทัศ  เต็มบริบูรณ์ก่อน  กว่าจะได้รับพยากรณ์ว่าจะได้เป็นพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์นั้นเป็นเวลานานมาก เช่น พระพุทธเจ้าของเรายิ่งด้วยพระปัญญาเพียงนึกในใจว่าจะเป็นพระพุทธเจ้า  ก็เป็นเวลานานถึง 7 อสงไขยแล้วนั้น บางสมัยบางกัปว่างเปล่าไม่มีพระพุทธเจ้ามาอุบัติในโลกเลย  สัตว์ทั้งหลายก็พากันมืดมน  ไม่รู้จักข้อวัตรปฏิบัติจะนำตนให้พ้นทุกข์  กัปที่พวกเราเกิดมานี้เป็นภัทรกัป เป็นกัปที่เจริญแล้ว  เพราะมีพระพุทธเจ้า  มีพระธรรม  และมีพระสงฆ์ บริบูรณ์พร้อมมูลอยู่
  2. การได้อัตภาพเกิดมาเป็นมนุษย์  มีอวัยวะครบบริบูรณ์ ไม่เป็นบ้าใบ้เสียจริตผิดมนุษย์  ได้มาเพราะบุญกุศลแต่หนหลังแท้ ๆ บุญเก่าที่เราทำไว้ได้เป็นทุนมา การที่เราได้เป็นคนเต็มคนนี้
  3. การได้ออกบวชเป็นภิกษุสามเณรในพุทธศาสนาก็ดี การได้ตัดสินใจออกมา การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานได้ชื่อเป็นของหายากในขั้นต้น
  4. ความเป็นผู้มีศรัทธาเชื่อต่อพระปัญญาความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า และยินดีประพฤติปฏิบัติตาม เช่น ให้ทาน รักษาศีล ฟังธรรมะ เจริญสมถะวิปัสสนากรรมฐาน เรียกว่า เป็นผู้มีความเห็นถูก  คือ สัมมาทิฐิ อันนี้จัดเป็นศรัทธาอันแท้จริงได้

นอกจากนี้  ผู้ที่เจริญวิปัสสนากรรมฐาน ยังได้ชื่อว่าช่วยกันเผยแพร่พระพุทธศาสนาให้เจริญวัฒนาสถาพรสืบต่อไปอีกด้วย การที่ท่านผู้มีบุญ ผู้ใจบุญทั้งหลาย ได้ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน จึงนับได้ว่าเป็นการบำเพ็ญประโยชน์อันยิ่งใหญ่ไพศาลทั้งได้แก่ตนเอง  และได้แก่ผู้อื่น ตลอดจนถึงชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

คุณแม่สิริ  กรินชัย

ที่มา...ธรรมะบรรยาย โครงการพัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุข

ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

0