ประมวลธรรม ๘

ประมวลธรรม 8

เมื่อบุคคลใดปรารถนาความเป็นพระพุทธเจ้าอยู่ ความปราถนาที่ยิ่งใหญ่นั้นจะสำเร็จได้ ก็จากการประมวลธรรมทั้ง ๘ ประการ

๑. ความเป็นมนุษย์ ผู้ปรารถนาต้องดำรงอยู่ในภาวะแห่งความเป็นมนุษย์เท่านั้น ความปรารถนาของนาค ครุฑ เทวดา หรือแม้แต่ท้าวสักกะย่อมไม่สำเร็จได้
๒. ความถึงพร้อมด้วยเพศ ผู้ปรารถนาต้องดำรงอยู่ในเพศบุรุษเท่านั้น ความปราถนาของหญิงหรือบัณเฑาะ (กะเทย) และ
อุภโตพยัญชนกะ (คนสองเพศ) ย่อมไม่สำเร้จ
๓. สมบูรณ์ด้วยเหตุ ผู้ปรารถนาต้องสมบูรณ์ด้วยเหตุที่จะบรรลุเป็นพระอรหันต์แม้ในอัตภาพนั้นเท่านั้น จึงจะสำเร็จได้
๔. การเห็นพระศาสดา ผู้นั้นต้องปรารถนาในสำนักของพระพุทธเจ้าผู้ยังทรงพระชนม์อยู่เท่านั้น หากพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้ว หรือ หากตั้งปรารถนาในที่ใกล้เจดีย์หรือที่โคนต้นโพธิ์ย่อมไม่สำเร็จ
๕. การบรรพชา ความปราถนาของผู้ที่ดำรงอยู่ในเพศบรรพชิตเท่านั้น จึงจะสำเร็จ ผู้ที่ดำรงอยู่ในเพศคฤหัสถ์ย่อมไม่สำเร็จ
๖. ความสมบูรณ์ด้วยคุณ แม้เป็นบรรพชิต ความปรารถนาของผู้ที่ได้อภิญญา ๕ และสมาบัติ ๘ เท่านั้น จึงจะสำเร็จ
๗. การกระทำที่ยิ่งใหญ่ ความปราถนาของผู้ที่ถึงพร้อมด้วยการกระทำที่วิเศษยิ่ง คือ ได้บริจาคชีวิตของตนถวายแด่พระพุทธเจ้าทั้งหลายเท่านั้น จึงจะสำเร็จ ความปรารถนของผู้อื่นนอกจากนี้ ย่อมไม่สำเร็จ
๘. ความพอใจ ผู้นั้นจะต้องมีฉันทะ อุตสาหะ ความเพียร พยายามและการแสวงหาอันยิ่งใหญ่ เพื่อประโยชน์แก่ธรรม ที่กระทำให้เป็นพระพุทธเจ้า ความปราถนานั้นจึงจะสำเร็จ

จากหนังสือ พระพุทธคุณ แสงทองส่องชีวิต
อาจารย์มณฑาทิพย์ คุณวัฒนา
ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

0