น้อมใจเฉลิมพระเกียรติ “พระราชพิธีบรมราชาภิเษก”

Arrow
Arrow
Slider

นับเป็นความปิติยินดีของปวงชนชาวไทย เมื่อเลขาธิการพระราชวังรับพระราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อม ประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ได้เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์แห่งประเทศไทย ตามคำกราบทูลเชิญของประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ปฏิบัติหน้าที่ประธานรัฐสภา กราบบังคมทูลในนามของปวงชนชาวไทยนั้น

ทรงพระราชดำริว่า เป็นโอกาสอันควรที่จะได้ประกอบการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ตามพระราชประเพณี เพื่อความเป็นสวัสดิมงคลของประเทศชาติ และราชอาณาจักร ให้เป็นที่ชื่นชมยินดีของประชาชน จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกขึ้น โดยวันที่ 4 พฤษภาคม พุทธศักราช 2562 พระราชพิธีบรมราชาภิเษก และเสด็จออกมหาสมาคม พระบรมวงศานุวงค์ คณะองคมนตรี คณะรัฐมนตรี ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคล จากนั้น พระราชพิธีเฉลิมพระราชมณเฑียร

วันที่ 5 พฤษภาคม พุทธศักราช 2562 พระราชพิธีเฉลิมพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย และสถาปนาฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศานุวงค์ จากนั้น เสด็จเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค และวันที่ 6 พฤษภาคม พุทธศักราช 2562 เสด็จออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท พสกนิกรเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคล จากนั้น เสด็จออก ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท คณะทูตานุทูต และกงสุลต่างประเทศ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล

อนึ่ง พระราชพิธีบรมราชาภิเษก เป็นพระราชพิธีสำหรับผู้ที่จะเสด็จขึ้นครองราชสมบัติเป็นองค์พระมหากษัตริย์ เพื่อดำรงตำแหน่งพระมหากษัตริย์อย่างสมบูรณ์ หรือเป็นพิธีที่จัดขึ้นเพื่อรับรองฐานะความเป็นประมุขของรัฐอย่างเป็นทางการ โดยพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในรัชกาลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร จะเป็นการประกอบพระราชพิธี ครั้งที่ 12 ซึ่งหลังประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระนามจะนำหน้าด้วยคำว่า “พระบาท” และวันที่เดียวกันนั้นของปีถัดไป จะกลายเป็นวันฉัตรมงคล

วโรกาสอันดีนี้หลายหน่วยงานราชการและเอกชน ตลอดจนประชาชนทุกหมู่เหล่า รวมถึง อิมแพ็ค เมืองทองธานี ในฐานะศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมชั้นนำของประเทศไทย จะได้ร่วมแสดงความจงรักภักดี เฉลิมพระเกียรติ และน้อมถวายพระพรพระมหากษัตริย์ไทย ด้วยการสวมใส่เสื้อเหลือง อัญเชิญตราสัญลักษณ์ ประดับตกแต่งอาคารสถานที่อย่างยิ่งใหญ่สมพระเกียรติตลอด 4 เดือนตั้งแต่เมษายน-กรกฎาคม ศกนี้

0